prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Publikační činnost

 

Kvalifikační práce:

Český fejeton XIX. století. Brno, FF MU 1993, 189 s.

 

Knižní monografie:

Těžko temu kameni. Anna Kománková, zpěvačka z Javorníka na Horňácku. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. 2008, 84 s. + dokumentační zvukový záznam na CD (spoluautor Lubomír Tyllner).

Fejeton Jana Nerudy. Praha ARSCI 2007, 195 s.

Hledání literárních dějin. Praha - Litomyšl, Paseka 2005, 92 s. (spoluautor V. Papoušek).

Rozporuplná sounáležitost. Německojazyčné kontexty obrozenského dramatu. Praha, Divadelní ústav 2001, 192 s.

Ivan Olbracht a jižní Čechy. České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1983, 90 s.

 

Kapitola v knize:

Arnold, Heinz Ludwig (ed.): Kindlers Literatur Lexikon 1-18. Stuttgart-Weimar, Verlag J. B. Metzler 2009; tam hesla Bible kralická (sv. II, s. 548), Chelčický Petr (sv. III, s. 752-753), Comenius Johannes Amos (sv. IV, s. 119-121), Hermann Ignát (sv. VII, s. 423), Hus Jan (sv. VII, s. 778-789), Jirásek Alois (sv. VIII, s. 377-378), Macura Vladimír (sv. X, s. 467), Michna z Otradovic Adam Václav (sv. XI, s. 549-550), Rais Karel (sv. XIII, s. 460), Sabina Karel (sv. XIV, s. 208), Vrchlický Jaroslav (sv. XVII, s. 107-108).

Merhaut, L. (ed.): Lexikon české literatury 4, sv. 1-2, Praha, Academia 2008; tam hesla Ferdinand Schulz (s. 129-132. se Z. Pešatem), Josef Svátek (s. 432-434), František Ferdinand Šamberk (s. 562-564), Alois Vojtěch Šembera (s. 581-586, s V. Petrbokem), Vratislav Kazimír Šembera (s. 586-588, s. V. Petrbokem), Václav Špinka (s. 709-710, s. V. Petrbokem), Jan Nepomuk Štěpánek (s. 752-758, s V. Petrbokem), František Turinský (s. 1049-151), Jindřich Veselý (s. 1301-1304, se Z. Pešatem), Vesna (s. 01308-1309), Emanuel Züngel (s. 1786-1790), Honorata z Wisniowskich Zapová (1635-1636).

Secesní dekorativnost jako součinitel poetiky Čechových Písní otroka. In Blümlová, D., Gilarová, Z. (eds.), Čas secese, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav 2007, s. 229-236.

Povaha a způsob existence kánonu národní literatury (na příkladu českého 19. století). In Wiendl, Jan (ed.), Literatura a kánon, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy 2007, s. 53-72.

Čtyři otázky metodologie literárních dějin. In Wiendl, Jan (ed.), Hledání literárních dějin v diskusi, Praha - Litomyšl, Paseka 2006, s. 52-64; v knize porůznu i další diskusní vstupy.

Pohádkové drama. In Pavlovský, P. (ed.), Základní pojmy divadla. Praha, Libri a Národní divadlo 2004, s. 215-218.

Lexikon české literatury III (hesla Karel Mašek, Jan Bohuslav Miller, Rodinná kronika, Antonín Arnošt Řehák). Praha, Academia 2000, s. 149-151, 372-373, 1259-1262, 1379-1380.

Der böhmisch-tschechische Kulturraum. In: Schabert, I. (ed.), Shakespeare Handbuch. Stuttgart, Alfred Kröner Verlag 2000, S. 684-688.

 

Vědecké studie:

Märchendrama der Jahrhundertwende. In Krelh, B., Schnmid, H. (eds.): Die zehner Jahre in der tschechischen Literatur zwischen Symbolismus und Avantgarde. München, Verlag Otto Sagner 2008, s. 257-268.

Březinova Vedra aneb Ucházet se o báseň. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské university, řada V, liteárněvědná bohemistická, ročník 10, 2007, s. 135-144.

Možnosti a limity pojmu vernakularizace. Česká literatura 56, 2008, č. 4, s. 559-563.

Náboženství a náboženskost v české romantické poezii. In Kaspierski, E., Krysowski, O. (eds.), Religie i religijnosc w literaturze i kulturze romantyzmu. Warzsawa, Wydzial Polonistiky Universytetu Warzsawskiego 2008, s. 363-376.

Kamarýt marginálním básníkem. K mechanismu stanovování hodnoty literárního díla. In Krejča, František (ed.), Josef Vlastimil Kamarýt. Život, dílo, doba. Město Velešín a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2007, s. 159-166.

Epický model Nezvalovy prózy. Česká literatura 55, 2007, č. 6, s. 790-809.

Krásno jako součást dějin literatury. Svět literatury 2007, č. 36, s. 113-117.

Tylovi Kutnohorští havíři: Způsoby existence v rámci kánonu národní literatury. In Vostrý, J., Sílová Z. (eds.): Josef Kajetán Tyl 1808-1856-2006-2008, Praha, Akademie múzických umění 2007, s. 51-58.

Hamanův model české literatury 19. století. In Košnarová, V. (ed.), Haman v průsečíku pohledů. Sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana. České Budějovice, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity 2007, s. 25-32. Ibidem Česká literatura 55, 2007, č. 4, s. 538-546.

Theory of Fictional Worlds, Aesthetic Function, and the Future of Literary History. Style 40, 2006, Nr. 3, p. 221-230.

Úředník v české dramatické tvorbě 19. století. In Lorenzová, H., Petrasová T. (eds.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století, Praha, Koniasch Latin Press 2007, s. 131-137.

Mezi historií a dramaturgií: k textu Strakonického dudáka. In Dufková, Eugenie, Drozdová, Hana (eds.), Ad honorem Bořivoj Srba, Brno, Janáčkova akademie múzických umění 2006, s. 99-110.

Fikční světy lyriky J. H. Krchovského. Česká literatura 54, 2006, č. 2-3, s. 314-322.

Dekadentní erotická poezie: mezi provokací a konvencí. In Bümlová, D., Jiroušek, B. (eds.), Čas moderny, České Budějovice, Jihočeská univerzita 2006, s. 117-127.

Teorie fikčních světů a dějiny literatury. Česká literatura 54, 2006, č. 1. s. 1-13.

Časopis "Deutsches Museum" Friedricha Schlegela a česká obrozenská literatura. In Tureček, D., Urválková, Z. (ed.), Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc, Perpilum 2006, s. 123-142.

Mehrsprachigkeit im tschechischen Drama 1787-1854. In: Höhne, S., Ohme, A. (Hrsg.), Prozesse kultureller Integration und Desintegration. Deutsche, Tschechen, Böhmen im 19. Jahrhundert. München, Oldenburg Verlag 2005, S. 97-114.

Nation und Kosmopolitismus bei Jan Neruda. In: Berwanger, K., Kosta, P. (Hrsg.), Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag 2005, S. 619-630.

Romantismus a/nebo/kontra biedermeier? Slovenská literatúra 52, 2005, č. 4-5, s. 243-261.

Murkovy "Deutsche Einflüsse" a jejich české přijetí. In: Pospíšil, I., Zelenka, M. (eds.), Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 87-99.

Nerudovy "výstavní" fejetony. In: Blümlová, D. (ed.), Čas výstavního ruchu. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2005, s. 100-110.

Cesta ke středu směřováním na okraj. Teologie a společnost 10, 2004, č. 4, s. 14-20.

Dvojjazyčné divadelní hry v letech 1787-1854. In: Havránková, M. (ed.), Nadnárodní kontexty národní kultury. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2004, s. 13-22.

K literárněhistorickému konceptu národního obrození. In: Havránková, M. (ed.), Nadnárodní kontexty národní kultury. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2004, s. 7-13.

Národ a kosmopolitismus u Jana Nerudy. In: Havránková, M. (ed.), Nadnárodní kontexty české národní kultury. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2004, s. 24-31.

K Vodičkovu modelu literární historie. In: Jedličková, A. (ed.), Felix Vodička 2004. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2004, s. 9-18.

Das österreichische Volksstück in tschechischen Übersetzungen. In: Srba, B., Stárková, J. (eds.), Verlorene kontexte. Zu den Wechselbeziehungen tschechischer und deutschsprachiger Theaterkultur in Böhmen und Mähren. Brno, Masarykova univerzita 2004, S. 61-76.

Subjekt a řád v české literatuře 1815-1850. Slavica Wratislawiensia 122, 2003, s. 71-77.

Biedermeier a současná literárněvědná bohemistika. Česká literatura 51, 2003, č. 3, s. 289-301.

Jubilejní selekce: retrospektiva na způsob ankety (s M. Červenkou, J. Holým, E. Petrů, M. Suchomelem, M. Špiritem a J. Trávníčkem). Česká literatura 50, 2002, č. 1, s. 5-17.

Anketa o básni K. H. Máchy Páže. Česká literatura 50, 2002, č. 2, s. 202-209.

Recepční horizonty obrozenské literatury. Estetika 37, 2002, č. 2-4, s. 33-43.

Rezeptionshorizonte der tschechischen Literatur in den Jahren 1800-1850. Brücken 9-10, 2001/2002, S. 9-18.

Deutsches Trauerspiel im tschechischen Gatungssystem 1770-1850. Zagadnenia rozdajów literackich 45, 2002, S. 125-132.

From Servility to Travesty. The Image of the Austria in the Czech Literature of the 19th Century. In: Görtschacher, W., Klein, H. (Hrsg.), Austria and Austrians: Images in World Literature. Tübingen, Stauffenburg 2002, S. 239-246.

Vrchlický als Interpretationsproblem (Am Beispiel der Gedichtsammlung Poutí k Eldoradu). In: Schmid, H. (Hrsg.), Jaroslav Vrchlický und der tschechische Symbolismus. München, Otto Sagner Verlag 2002, S. 47-57.

Pohádkové drama. Divadelní revue 3, 2001, s. 54-58.

August von Kotzebue an der tschechischen Bühne 1800-1850. In: Deutsches Theater in Prag. Praha, Divadelní ústav 2001, s. 56-65.

K literárně historickému konceptu národního obrození. Slavia Occidentalis (Poznań) 58, 2001, s. 169-176.

Geschichte der tschechischen Literatur - Problem und Herausforderung der gegenwärtigen Bohemistik. Wiener Slawistisches Jahrbuch 46, 2000, S. 145-154.

Čelakovský a divadlo. In: Růže stolistá. František Ladislav Čelakovský 1799-1999. Strakonice, Muzeum středního Pootaví 2000, s. 33-40.

Nerudův Papoušek, aneb konfrontace narativních modelů. Česká literatura 48, 2000, č. 6, s. 617-623, zároveň In: Jedličková, A. (ed.), U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc. k sedmdesátinám. Praha, ÚČL AVČR 2000, s. 162-168.

Das Wiener Volksstück im tschechischen Theaterleben der nationalen Wiedergeburt. Slavia 67, 1999, č. 4, S. 463-474.

Glosa k rýmu Máchova Máje. Česká literatura 47, 1999, č. 5, s. 550-554.

Obraz "Čechů mimo domov" v české literatuře padesátých a šedesátých let minulého století. Estetika 36, 1999, č. 1-3, s. 72-80.

Komentář k pohádkovému dramatu Princezna Pampeliška, Radúz a Mahulena, Lucerna, Sen o říši krásy, In: Pohádkové drama. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999, s. 331-382 a 386-398.

Salon jako dramatický prostor. In: Petrasová, T., Lorenzová, H. (eds.), Salony v české kultuře 19. století. Praha, Koniasch Latin Press 1999, s. 161-171.

The Influence of Viennas Suburban Theatres upon the Czech Theatre in the Period of National Revival. Research Support Scheme Network Chronicle 5, January 1998, p. 32 an.

Vídeňská erotika a pražská prudérie. In: Petrbok, V. (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha, Academia 1999, s. 48-57, zároveň Tvar 8, 1997, č. 9, s. 4-5.

Česká obrozenská travestie Grillparzerovy Ahnfrau, aneb Názorný příklad k obrozenskému střetu dvou kulturních modelů. Česká literatura 45, 1997, č. 2, s. 163-173, zároveň Tvar 6, 1995, č. 19 z 16. 11., s. 6-7.

Erbenovi Sládci. In: Novotný, V., Slíva, J. (eds.), Hospody a pivo v české společnosti. Praha, Academia 1997, s. 44-52, zároveň Divadelní revue 8, 1997, č. 3, s. 35-39.

K obrozenským překladům rakouského Volksstücku. Estetika 34, 1997, č. 3, s. 43-55.

Raimund in Prag 1836. Germanoslavica IV (IX), 1997, Nr. 1, S. 15-25.

Amazonky na hranici humoru a travestie. Divadelní revue 7, 1996, č. 1, s. 36-42.

Biedermeier na českém obrozenském jevišti. Estetika 33, 1996, č. 3-4, s. 1-3, 73-83.

Česká podoba rakouského Volksstücku. In: Hojda, Z., Prahl, R. (eds.), Český lev a rakouský orel. Praha, Koniasch Latin Press 1996, s. 98-103 a 256.

Jazyk obrozenských překladů rakouského Volksstücku. Divadelní revue 7, 1996, č. 4, s. 3-11.

Kollár a Lambl. K typologii obrozenské cesty na slovanský jih. Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Studia litteraria et linguistica, Acta Universitatis Purkynianae 11, Ústí nad Labem 1995, s. 119-123.

České obrozenské divadlo a rakouské "scény bez ideálních nároků". Estetika 31, 1994, č. 3-4, s. 44-55.

Jistoty tichého domova (Tylův literární biedermeier). Edice Tvary 11/1994, příloha Tvaru z 2. 6. 1994, 32 s.

Žurnalismus mladého Německa a česká próza. Česká literatura 42, č. 2, 1994, s. 191-200.

J. K. Tyl a vídeňské lidové divadlo. Wiener slawistisches Jahrbuch 40, 1994, s. 129-140.

Biedermeier a české národní obrození. Estetika 30, 1993, č. 2, s. 15-24.

Počátky českého fejetonu v komparatistickém kontextu. Česká literatura 41, 1993, č. 4, s. 402-412.

Havlíčkovy žurnalistické podniky a rozvoj českého fejetonu. Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko, zvláštní vydání 1992, s. 26-37.

K vývojové hodnotě Nerudova fejetonu. In: Jan Neruda 1992. Sborník jubilejní nerudovské konference. Praha 1992, s. 90-100.

Nerudův společensko-politický fejeton jako žánr. Brno, Sborník prací FF MU, D 39, 1992, s. 63-74.

Neruda poněkud jubilejní, aneb k pramenům poetismu. Estetika, 28, 1991, s. 179-185.

Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let. Brno, Sborník prací FF MU, D 39, 1988, s. 21-31.

K žánrovým souvislostem memorátu, kramářské písně a fejetonu. Národopisné informácie 2, 1987, s. 83-91.

Jihočeští předplatitelé Puchmajerových almanachů. Jihočeský sborník historický 54, 1985, s. 199-202.

 

Edice:

Národní literatura a komparatistika. Brno, Host 2009, 280 s.

Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc, Perpilum 2006, 367 s. (se Zuzanou Urválkovou).

Pohádkové drama Praha. Nakladatelství Lidové noviny 1999, 424 s. (spoluautoři M. Sendlerová a J. Kudrnáč).

 

Literární kritika:

Osobnost v optice fragmentu. Miroslav Červenka: Záznamník. Tvar 21, 2010, č. 9, s. 21.

Sonda veleklasikem. Johannes Urzidil: Goethe v Čechách. Tvar 21, 2010, č. 8, s. 21.

Hoegova velikonoční sekaná. Peter Hoeg: Tichá dívka. Tvar 21, 2010, č. 7, s. 20.

Proč/jak je dobré míti Pynsenta. Tvar 19, 2008, č. 14, s. 2.

Ther, Philipp: In der Mitte der Gesellschaft,: Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914. Bohemia 47, 2006/2007, s. 476-478.

Schovávaná na vědu (Dobrava Moldanová: České příběhy). Tvar 19, 2008, č. 2, 24. ledna, s. 22.

Cestami českého verše posledních dvou staletí. Miroslav Červenka: Kapitoly o českém verši. Host 23, 2007, č. 6, s. 78-81.

Obrozenská próza v novém světle. Česká literatura 52, 2004, č. 4, s. 571-574.

K povaze obrozenského vlastenectví. František Kutnar: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Česká literatura 52, 2004, č. 2, s. 85-286.

Markus Wirtz: Josef Dobrovský und die Literatur. Slavia 72, 2003, s. 466-467.

Literatura podle Hamana. Plzeňský literární život 2, 2003, č. 6, s. 24-25.

Cyril Kraus: Slovenský literárny romantismus; Peter Káša: Medzi estetikou a ideológiou. Slavia 71, 2002, s. 354-357.

Ze čtenářského deníku A. Burdy (ke knize A. Burdy Poslední súd). Tvar 13, 2002, č. 3 (7. 2.), s. 2-3 (pod pseudonymem Jura Osička).

Pavol Winczer: Súvislosti v čase a priestore. Slavia 70, 2001, s. 262-264.

Česká literatura 19. století a evropský kontext. Tvar 11, 2000, č. 9, s. 4-5.

Jihoslovanské literatury v českém prostředí. Slavia 69, 2000, s. 90-92.

K dejinám slovesnej fokloristiky. Slavia 69, 2000, s. 241-243.

Peter Káša -Juraj Rusnák: Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. Slavia 67, 1998, s. 394-396.

Dušan Jeřábek: Arne Novák. Slavia 66, 1977, s. 498-499.

Hledání pevného bodu ve víru významů. Nad novým románem Umberta Eca. Tvar 6, 1995, č. 17.

Arna Nováka tradice literární. Česká literatura 43, 1995, č. 5, s. 527-532.

Naděžda Sieglová: Počátky české socialistické literatury pro mládež. Universitas 20, 1987, č. 2 , s. 111.

Alois Hůlka: S Janem Nerudou na jihu Čech. Jihočeský sborník historický 55, 1986, č. 3, s. 168.

Rozpaky nad přitažlivou publikací. Josef Špičák: Čtení o Janu Nerudovi. Kmen 8, 1985, č. 48, s. 5.

 

Popularizační články a odborná sdělení:

Anketa o "bílých místech" současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 58, 2010, č. 1, s. 90-93.

Máchovské jubileum 2010.   Vltava, čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas 3 - Vltava, roč. 15, č. 1, s. 32.

Tři poznámky a jedna douška závěrem. In Haman, Aleš:  Kontexty a konfrontace, Praha, Arsci 2010, s.  353-359

Radúz a Mahulena: souvislosti, tvar, významy. In Kolihová, L. (ed): Julius Zeyer - Radúz a Mahulena. Praha, Národní divadlo 2009, s. 26-43.

Mácha, Tyl, Arbes a Čech, aneb Novočeské literární snění před Freudem. Rozrazil 4, 2008, č. 2, s. 41-42.

Dvousté jubileum J. K. Tyla, aneb Kutání na obrazu divadelního klasika. Český jazyk a literatura 58, 2007-2008, č. 4, s. 157-160.

Babičce pod kůži. In Kolihová - Havlíková, L. (ed)., Božena Němcová: Babička, Praha, Národní divadlo 2007, s. 64-77.

Psát ještě dnes dějiny literatury? Jak? A pro koho? Revue Rozrazil 3, 2007, č. 7, s. 88-90.

Po cestách literární modernosti. Rozhovor Dalibora Turečka s Alešem Hamanem. In Košnarová, V. (ed.), Haman v průsečíku pohledů. Sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana. České Budějovice, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity 2007, s. 85-89.

Co se Strakonickým dudákem (ještě) dnes aneb Od rozpaků k apologii čili malá exkurze Tylovým textem vůbec a postavou Švandy zvlášť. In Štědroň, Petr (ed.), Josef Kajetán Tyl, Strakonický dudák. Národní divadlo Brno 2006, s. 3-7.

Práce v české literatuře 19. století aneb Od idyly k tragédii. Revue Rozrazil 2006, č. 5, s. 66-67.

Glosa k polemice, spíše komentující než obranná. Česká literatura 54, 2006, č. 1, s. 64-66.

Hra podivu i podívání hodná. In: Fetters, A. (ed.), 100 let od uvedení hry Aloise Jiráska Lucerna. Hronov, Občanské sdružení Kruh 2005, s. 11-13.

Když jí dá člověk prostor, vyplouvá. Rozhovor o poezii s Jakubem S. Trojanem. Protestant 16, 2005, č. 8, s. 1 a 3.

Současná evangelická poezie? Protestant 16, 2005, č. 7, s. 4-5.

Sympozium o Komenském. Česká literatura 52, 2004, č. 1, s. 136-138.

Poezie jen tak a verše na okraji? In: Mrázek, M., Na okraji. Benešov u Prahy, Eman 2004, s. 7-13.

Prof. Dr. Hans Rothe čestným doktorem Jihočeské univerzity. Jihočeský sborník historický, 72, 2003, s. 219-226.

Čtyřikrát o Lucerně. In: Alois Jirásek, Lucerna. Praha, Národní divadlo 2001, s. 20-35.

Šamberk a jeho éra; Šamberk dramatik; Bibliografie Šamberkových her; Kubánek a jeho éra. In: František Ferdinand Šamberk, Éra Kubánkova. Praha, Národní divadlo 1999, s. 5-10, 25-27, 32, 65-74.

Laudis et gratie relatio. Bohemica litteraria. Brno, Masarykova univerzita 2002, s. 9-12.

Literárněvědná bohemistika na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. In: Světová literárněvědná bohemistika - historie a současný stav I. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1996, s. 313-315.

V Plzni o 19. století: Sacrum et profanum. Česká literatura 41, 1993, č. 3, s. 347-348.

Retrospect and Search (A Conference on Jan Mukařovský). Litteraria Pragensia 3, 1992, vol. 2, s. 74-76.

 

Formátovat stránku pro tisk

Zpět na začátek

design by H A L A M A
webmaster Jan Pokorný