Centrum výzkumu české umělecké avantgardy

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je interdisciplinárně založený výzkum fenoménů modernismu a avantgard v literárním a uměleckém prostoru českých zemí a střední Evropy, s jádrem materiálu v první polovině 20. století. Smyslem centrálního projektu Lexikonu české avantgardy i všech souvisejících výstupů je rekonstrukce základních pojmů, termínů, konceptů a diskurzů české historické avantgardy. Těžiště spočívá tedy ve 20. a 30. letech 20. století, ale předmětem reflexe má být také systém forem umění v rané, možno říci postsymbolistické avantgardě 10. let 20. století, navazující na symbolistickou modernu přelomu 19. a 20. století, a rovněž vývoj a doznívání historické avantgardy ve fázi 30. let a 40. let 20. století, kterou by bylo možné předběžně označit pojmem postavantgarda.

Umělecký a literární modernismus byl v českém prostředí interpretován vždy spíše z dílčích a metodologicky či ideologicky apriorně vyhrocených pozic. Proto jsou tyto fenomény, o něž je i ve světě velký zájem, zpracovány pouze obrysovitě a popisně, spíše než výkladově. Základní výstup, Lexikon české avantgardy, by měl nabídnout vědecky reprezentativní rozsáhlou publikaci, která bude rezultátem řady bádání, směřovaných vesměs mezioborově. Rozptýlený badatelský zájem doma i v zahraničí bude možné tímto způsobem koncentrovat, aby výsledný přínos nabídl metodologicky soudobou, syntetizující práci, která má zároveň šanci i na následné vydání v cizojazyčných mutacích.

ŘEŠITELSKÝ TÝM

ÚSTAV LITERATURY A LITERÁRNÍ VĚDY FILOZOFICKÉ FAKULTY UK V PRAZE

Řešitel koordinátor:
doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Členové týmu:
PhDr. Vladimír Binar
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.
PhDr. Petr Málek, CSc.
Mgr. Vítek Schmarc
doc. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

ÚSTAV BOHEMISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Řešitel:
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Členové týmu:
doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Mgr. Veronika Broučková, Ph.D.
Mgr. Martina Halamová, Ph.D.
Mgr. David Skalický, Ph.D.
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

 

DOSAVADNÍ AKTIVITY ÚSTAVU BOHEMISTIKY FF JU

Členové týmu se účastní různých českých i zahraničních konferencí spojených s tématem avantgardy, kde také prezentují výsledky svého bádání. Někteří jsou zváni na různé univerzity do zahraničí, aby zde přednesli své studie. Skupina se soustředila na dané téma taktéž ve svých přednáškách na Jihočeské univerzitě a této tematice byly věnovány rovněž semináře se studenty. V rámci výzkumu byla dokončena a obhájena disertační práce týkající se české avantgardy 20. let, stejně jako řada bakalářských a diplomových prací.

V roce 2007 vyšla v nakladatelství Akropolis kniha Vladimíra Papouška Gravitace avantgard. Imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století, v níž se zaměřil na způsoby adaptace myšlenek původců avantgardy v tuzemském prostředí. V jednotlivých kapitolách se proto postupně zabývá dílem Marcela Duchampa, expresionismem a jeho pojetím v rámci literární skupiny, Teigeho interpretací dadaismu, poetistickou prózou, tvorbou Milady Součkové a Zdeňka Rykra, ale i Bohuslava Brouka, Vladimíra Raffela nebo Jindřicha Chalupeckého.

V roce 2008 byla ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis připravena ediční řada Skrytá moderna, která představí méně známá díla související s diskurzem avantgardy 20. století. Jejím cílem je poukázat na rozprostraněnost řeči avantgardy, na její nejednoznačnost, živost, na různé - dnes pozapomenuté či marginalizované - varianty, na její penetraci mimo tradičně popisovaný prostor, ale i na některá menší díla oněch dominujících osobností, která z nějakých důvodů zůstala či zůstávají mimo centrum pozornosti čtenářů i literárních historiků. Smyslem edice není hledat v českých literárních dějinách nový rozvrh a novou hierarchizaci. Smyslem je konfrontovat známé a obecně akceptované podoby dobové řeči moderny s podobami pozapomenutými nebo z nějakých důvodů dosud nereflektovanými tak, aby čtenářům bylo umožněno - možná v lecčems nově či nezvykle - pozorovat mnohdy dramatické úsilí modernistů o nový jazyk, nové vidění objektů, člověka, času, prostoru i sebe sama. Prvním svazkem, který vyšel v roce 2008, je Vor Medůzy Arnošta Vaněčka. Román doprovází obsáhlá studie Vladimíra Papouška. Další svazky věnované Literární skupině a Skupině RA se připravují.

Jako jeden z hlavních výstupů projektu připravuje Centrum výzkumu české umělecké avantgardy rovněž Lexikon české avantgardy.

 

Výběr dalších publikací vzniklých v souvislosti s tématem Centra výzkumu české umělecké avantgardy:

Bauer, Michal (ed.): Tristan Tzara: Daroval jsem svou duši bílému kameni. Praha, Concordia 2007, 320 s.

Bauer, Michal (ed.): Zdeněk Lorenc: Kontinent nikoho. Praha: Concordia 2008, 130 s.

Broučková, Veronika: František Götz a jeho hledání identity české literatury v tehdejším kontextu zahraničních myšlenkových proudů dvacátých let. Snahy o syntézu evropských poválečných inspirací v řeči teoretika Literární skupiny. In: Goszczyńska, J. (ed.) Procesy autoidentifikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, Institut slawistyki zachodnej i poludniowej. Warszawa: Wydzial Polonistyki Universytetu Warszawskiego 2008, s. 57 - 68.

Broučková, Veronika: Poezie Literární skupiny. České Budějovice: FF JU [disertační práce].

Broučková, Veronika: Šaldova recepce tvorby básníků Literární skupiny. In: Kubíček, T., Merhaut, L., Wiendl, J., (eds.) "Na téma umění a život" F. X. Šalda 1867 - 1937 - 2007. Host: Brno 2007.

Papoušek, Vladimír: Autoidentyfikacja a odczytanie "dada" przes Teigego. In: Goszczyńska, J., (ed.) Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Warszawa: Wydzial Polonistyki Universytetu Warszawskiego 2008, s. 291-304.

Papoušek, Vladimír: Avantgarda a nostalgie. In: Debnár, V. A. (ed.) Brouk, Bohuslav: Zde trapno existovat. Brno: Host 2008, s. 24-43.

Papoušek, Vladimír: Konec nadohled. Vaněček, Arnošt: Vor Medúzy. Praha: Akropolis 2008, s. 6-33. 115s.

Papoušek, Vladimír: Phänomene des Pragmatismus und Expresionismus im Jugendschaffen von Zdeněk Něměček und Egon Hostovský. In Krehl, B., Schmidt, H. (eds.) Die zehner Jahre in der tschechischen Literatur zwischen Symbolismus und Avantgarde. München: Otto Sanger 2008, s. 174-183.

Tureček, Dalibor: Tradiční prvky v epickém modelu Nezvalovy prózy. Česká literatura 6, 2007.

 

Formátovat stránku pro tisk

Zpět na začátek

design by H A L A M A
webmaster Jan Pokorný